3X3 Unites Play logo

Privacyverklaring 3x3 Unites

Dit is de privacyverklaring van de 3X3 Unites. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

3X3 Unites ondersteunt jongeren op het gebied van basketball als middel en topsport events. Door onze kennis in te zetten voor de ontwikkeling en inrichting van deze sport, maar ook voor de ontwikkeling van de openbare ruimte waar we onze sport beoefenen.

Ons belangrijkste wapen voor lokale en persoonlijke groei is ons leader programma, waarin jongeren life-skills ontwikkelen dankzij 3X3. We ondersteunen jongeren wanneer zij trainingen willen opzetten binnen bijvoorbeeld hun eigen school en we bieden ze de kans op werkgelegenheid door te werken op grote professionele 3X3 events, of zelfs binnen onze stichting of bij partners.

3X3 Unites verwerkt persoonsgegevens. Je leest hier hoe wij daarbij je privacy beschermen. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van je persoonsgegevens door 3x3 Unites?

Neem dan contact op met het Veiligheidsteam door een mail te sturen aan : privacy@3x3unites.com.

Cookies

De website van 3X3 Unites maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt. Hieronder lees je van welke cookies wij gebruikmaken.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies zodat onderdelen op onze website beter werken. Zo zorgen we ervoor dat je eenvoudiger op de website kunt navigeren. Functionele cookies maken geen of weinig inbreuk op je privacy. Daarom hebben we geen toestemming van je nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om events te organiseren met een maatschappelijk doel.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we en wat is daarvoor de wettelijke grond?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

BetrokkenePersoonsgegevensDoeleindenWettelijke grondslagBewaartermijn
SpelersNaam, Email, LeeftijdInschrijven spelerToestemmingNa 3 jaar inactiviteit
SpelersContactgegevensInformeren over evenementenGerechtvaardigd belangNa 3 jaar inactiviteit

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat je gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruik maakt van een online formulier op de website van 3X3 Unites. Ook worden de gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat de gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Een van de organisatorische maatregelen is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van 3X3 Unites je gegevens kunnen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Informatie over een speler kan door een andere speler worden opgevraagd indien dit persoon het E-mail adres van de andere speler weet. Dit is noodzakelijk om spelers toe te kunnen voegen aan een team waarin spelers de street league spelen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook rekening met wettelijke bewaartermijnen. Concreet betekent dit dat de bewaartermijn gehanteerd wordt onder het kopje: “Welke gegevens verzamelen en gebruiken we en wat is daarvoor de wettelijke grond?”, of wanneer je hier zelf om vraagt.

Delen wij jouw gegevens met derden?

Om onze taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat door met partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Wat zijn jouw rechten?

Bij 3X3 Unites kun je de volgende rechten uitoefenen:

InzageJe hebt het recht om de door 3X3 Unites verwerkte persoonsgegevens, in te zien
CorrectieJe hebt het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens aan te (laten) passen
VerwijderingJe hebt onder omstandigheden het recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten verwijderen
Intrekken van toestemmingHeb je persoonsgegevens aan ons verstrekt op basis van door jouw gegeven toestemming, dan kun je de toestemming te allen tijde weer intrekken
BeperkingJe hebt het recht om het gebruik van jouw gegevens te laten beperken
DataportabiliteitJe hebt het recht om bepaalde gegevens (te laten) overdragen naar andere organisaties
BezwaarJe hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur je verzoek per e-mail naar privacy@3X3unites.com. Om het verzoek in behandeling te nemen, vragen wij om een geldige identificatiebewijs. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij we je dringend verzoeken om het BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wij hebben daarvoor een optie om gebruik te maken van een beveiligde verbinding. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie.

Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan laten we je dit weten. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je nog vragen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan of over deze privacyverklaring, neem dan contact op met privacy@3X3unites.com.